Séminaire central

Agambens 'anthropologische Maschine' am Ende?

24 avril, 2017 10h00 - 12h00

Exposé de Prof. Dr. Eva Geulen (ZfL) 


Contact:

Caroline Garrido


Lieu:
Salle Georg Simmel, CMB
Friedrichstraße 191

10117
Berlin
Allemagne