PD Dr. Silke Mende | Directrice adjointe

État, normes et conflits politiques
Centre Marc Bloch, Friedrichstraße 191, D-10117 Berlin
Email: silke.mende  ( at )  cmb.hu-berlin.de Tél: 030 20 93 70 705
Site Web: http://http://

Discipline : Histoire |


An-Institut

© Centre Marc Bloch 2018 - Deutsch-Französisches Forschungszentrum für Sozialwissenschaften, Berlin

© Centre Marc Bloch 2018 - Deutsch-Französisches Forschungszentrum für Sozialwissenschaften, Berlin